Pomiń nawigację i przejdź do treści

Regulamin strony internetowej

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów u korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.doloresgren.pl. Korzystając ze strony internetowej www.doloresgren.pl akceptujesz zasady niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności, która stanowi część regulaminu.

Właścicielem strony internetowej www.doloresgren.pl jest firma Dolores Greń Mature Marketing Ul. Panoramy Ślężańskiej 21/10, 55-050 Sobótka, NIP: 894-263-14-08 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedający dostępny jest pod adresem Ul. Panoramy Ślężańskiej 21/10, 55-050 Sobótka.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem serwisu internetowego.

 2. Użytkownik – W rozumieniu regulaminu użytkownikiem jest również każda osoba odwiedzająca i korzystająca z usług strony internetowej.

 3. Przedmiot transakcji – przedmiot stanowiący ofertę Usługodawcy, dzięki któremu  jest możliwe dokonanie zakupu przedmiotów cyfrowych (dalej: Usługi) na stronie internetowej www.doloresgren.pl.

 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

W rozumieniu regulaminu poprzez usługę należy rozumieć:

 • Proces konsultacji, który realizowany jest w ramach usługi w serwisie internetowym www.doloresgren.pl w indywidualnym dla każdego Klienta trybie, w czasu oraz w miejscu uzgodnionym zarówno przez Usługodawcę jak i Klienta.
 • Szkolenia, publikacje online, które mają postać elektronicznych materiałów w formie wideo lub PDF, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Produkt – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem zamówienia.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony internetowej.

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną).

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Dostęp do poczty elektronicznej i telefonu. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. 1.24 Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Dolores Greń, są cenami brutto podanymi w walucie złoty polski (zawierają podatek VAT).

 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 •  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i  prawidłowo poda dane kontaktowe.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji danych osobowych podawanych przez Klienta podczas składania zamówienia.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Strony internetowej Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

  4. Zamówienie nieopłacone w ciągu 24h może zostać automatycznie anulowane.

§ 4 Płatności

 1. Na każdy sprzedaną usługę Usługodawca wystawia dowód zakupu – fakturę. Faktury dla klientów będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Przy płatności on-line, płatność może zostać dokonana po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z dostępnych metod.

 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na stronie internetowej oraz postanowieniami Regulaminu.

 5. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.

 6. Pierwsze pobranie produktu przez Kupującego na Stronie internetowej jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji Usługi.

 7. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

§ 5 Uprawnienia i licencja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do:
  a. Bezterminowego dostępu do zakupionych Usług w ramach Strony Internetowej w uwzględnieniem postanowień regulaminu;
  b. Bezterminowej możliwości pobrania zakupionych Usług w ramach Strony Internetowej w uwzględnieniem postanowień regulaminu;

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie produkty i materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach w Serwisie internetowym stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

 4. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem internetowym materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji produktów i treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych kursów w ramach usługi stałej aktualizacji.

 2. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§ 7 Procedura reklamacji i rękojmia

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy Konsumentowi.

2. W przypadku reklamacji otrzymanego produktu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego przysługuje jedno z poniższych rozwiązań:

a) wymiana produktu na wolny od wad (art. 561 § 1);
b) nieodpłatna naprawa produktu (art. 561 § 1);
c) obniżenie ceny produktu (art. 560 § 1);
d) odstąpienie od umowy i zwrot ceny produktu (art. 560 § 1).

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Jeżeli kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Stronę internetową usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

5. Złożenie reklamacji oznacza, iż Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

6. Dokonanie przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Kupującymi.

 2. Kupującemu zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Uprzejmie przypominamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dolores Greń Mature Marketing Ul. Panoramy Ślężańskiej 21/10, 55-050 Sobótka, NIP: 894-263-14-08.

W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z nami:
– listownie: Dolores Greń Mature Marketing Ul. Panoramy Ślężańskiej 21/10, 55-050 Sobótka
– e-mailem na adres: dg@doloresgren.pl

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dysponowania swoimi danymi osobowymi a w szczególności:
1) prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
2) prawo do sprostowania i poprawiania danych osobowych,
3) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
5) prawo do przenoszenia danych,
6) Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, która w każdej chwili może być przez Państwa wycofana.

 • Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

 • Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może w dowolnym momencie uzyskać możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w tutaj.
Pliki Cookie

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Umożliwi to lepsze działanie funkcjonalności dot. profilu zarejestrowanego użytkownika, jak również przedstawienie ofert oraz treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom. Ponadto pliki cookies przyczyniają się do usprawnienia funkcjonalności strony internetowej i wykorzystywane są do celów analitycznych i statycznych (przeglądania artykułów i produktów dostępnych na stronie Administratora).
Uprzejmie informujemy, iż w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą pochodzić również od tych podmiotów.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz  827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem